Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

Vazovova 7/A
81107 Bratislava
IČO: 17320615

Informácie o inštitúcii Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

 

O nás

 

Stratégia celoživotného vzdelávania 2011

 

v októbri 2011 schválila vláda SR Stratégiu celoživotného vzdelávania 2011. Jej cieľom je podporiť vytváranie podmienok na prechod k fungujúcemu systému celoživotného vzdelávania pre všetkých. Stratégia celoživotného vzdelávania 2011

 

Systém certifikácie lektorov ďalšieho vzdelávania


AIVD sa bude v rokoch 2012 - 2013 podielať na realizácií projektu IQFET - Increasing quality of FET educational and certification system / Zvyšovanie kvality systému edukácie a certifikácie lektorov ďalšieho vzdelávania (Leonardo da Vinci - Transfer inovácií). Viac informácií tu.

AIVD v SR bude partnerom katalógu Education 2012

 

Katalóg Education je určený vrcholovým, líniovým a personálnym manažérom, pomáha zvyšovať záujem o vzdelávanie vo firmách. Viac informácií tu.

 Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) - Association of Adult Education Institutions in the Slovak Republic je mimovládna, nezisková, nepolitická, dobrovoľná organizácia. Bola založená 12.3. 1991 so sídlom v Bratislave. AIVD v súlade so svojími stanovami vydáva časopis Vzdelávanie dospelých ako aj vyvíja aktivity prispievajúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých. 

Poslanie

 

  • združovať inštitúcie a osoby zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby zamerané na naplňovanie celospoločenských programov vzdelávania dospelých
  • reprezentovať svojich členov v národných i v medzinárodných združeniach
  • dbať na profesionalitu svojich členov a nimi poskytovaných služieb a tým prispievať k rozvoju kvality vzdelávania dospelých

 

Ciele

 

  • spolupracovať so štátnymi orgánmi pri príprave a uplatňovaní legislatívnych a ďalších opatrení v oblasti vzdelávania dospelých
  • vydávať pre svojich členov odborný časopis
  • organizovať odborné semináre a konferencie v záujme výmeny a šírenia odborných informácií a skúseností
  • spolupracovať s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami, ktoré sa zameriavajú na oblasť rozvoja ľudských zdrojov
  • vyvíjať edičnú činnosť s celoslovenskou pôsobnosťou a publikovať najnovšie poznatky zo vzdelávania dospelých


Ak chcete získať bližšie informácie, využite niektoré z uvedených kontaktných adries alebo priamo využite rubriku Napíšte nám.

Kde nás nájdete?

Zobrazit